Contas anuais

É un documento resumen no que se mostra o balance de situación e a conta de perdas e ganancias da organización.
As contas da Federación Alzhéimer Galicia realizase de forma anual e é aprobada pola Asamblea Xeneral Ordinaria.